Jdi na obsah Jdi na menu

Sociální poradna SONS - Novela zákona o zaměstnanosti

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS 04/2016

 

V dnešním článku se dozvíte

  • o novele zákona o zaměstnanosti a
  • o tom, co by naše organizace uvítala v oblasti příspěvku na zvláštní pomůcku.

 

Novela zákona o zaměstnanosti

Neuplynulo příliš mnoho času od uveřejnění článku, v němž jsme informovali o novelizaci zákona o zaměstnanosti (z. č. 435/2004 Sb.). Konkrétně šlo o článek číslo 11 z loňského roku, a jednou z nejpodstatnějších změn bylo zrušení podmínky dvanácti měsíců provozování chráněného pracovního místa pro možnost uplatnění nároku na zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Neuplynul ani celý půlrok, a další změna zákona o zaměstnanosti, která si rozhodně zaslouží naši pozornost, je opět tady.

V době uzávěrky tohoto článku sice ještě novela zákona nenabyla účinnosti, nicméně již úspěšně prošla téměř celým legislativním procesem a krom podpisu prezidenta republiky jí nic nestojí v cestě, přičemž prezidentův podpis se s největší pravděpodobností zásadní překážkou nestane.

Novela se týká změny v ustanovení § 78, které upravuje příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech. Připomeňme, že jde o příspěvek, který náleží zaměstnavatelům zaměstnávajícím na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením (dále „OZP“) z celkového počtu svých zaměstnanců. Maximální výše tohoto příspěvku činila až do konce roku 2015 8 000 Kč měsíčně, ovšem nově bude tato částka navýšena o 10 %, tedy na 8 800 Kč. I nadále platí, že příspěvek činí 75 % skutečně vynaložených nákladů na mzdy nebo platy zdravotně postižených zaměstnanců, včetně nákladů na zdravotní a sociální pojistné, které je povinen zaměstnavatel za zaměstnance odvádět.

Maximální limit příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním zůstává nezměněn a činí 5 000 Kč za měsíc.

Druhou změnou je pak zvýšení zvýšení. Pokud by na vás předchozí věta působila poněkud „nesrozumitelně“, vězte, že se nejedná ani o omyl či působení zlomyslného šotka, na něhož se my, autoři rozličných textů, rádi vymlouváme – hned to vysvětlím. 

§ 78 odst. 3 zákona o zaměstnanosti totiž obsahuje možnost zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání OZP. Zatímco dříve toto zvýšení činilo 2 00 Kč, dochází nyní ke zvýšení na 2 700 Kč. Toto zvýšení má zaměstnavatelům pokrýt tzv. „další“ náklady spojené se zaměstnáváním OZP. Co lze do těchto nákladů zahrnout, podrobně upravuje prováděcí vyhláška zákona (vyhl. č. 518/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), konkrétně její § 14a. Mezi tyto náklady patří např. úhrada zvýšených správních nákladů, náklady na tzv. provozní zaměstnance nebo pracovní asistenty atd. U osob zdravotně znevýhodněných se toto zvýšení nezvyšuje a zůstává na maximální měsíční částce 1 000 Kč.

O příspěvek na podporu zaměstnávání OZP se žádá zpětně za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Vše nasvědčuje tomu, že popsaná zvýšení částek bude možné získat za první čtvrtletí roku 2016, tedy v žádosti, která bude podávána nejdříve v dubnu letošního roku.

 

Příspěvek na zvláštní pomůcku

SONS byla v nedávné době oslovena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, aby se vyjádřila k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, zejména k příspěvku na zvláštní pomůcku. Na formulování odpovědí na otázky, které obsahoval ministerstvem zaslaný dotazník, se kromě pracovníků Sociálně právní poradny podílel vedoucí tyflokabinetu Ing. Jiří Ježek. Rád bych využil naší rubriky k tomu, abych Vás ve stručnosti seznámil s tím, jaké připomínky jsme při této příležitosti uplatnili:

  1. Ač jsme byli dotazníkem vyzýváni, abychom se v našich odpovědích primárně nezaměřili na srovnání současného stavu s legislativní úpravou před 1. lednem 2012, kdy připomínkovaný zákon nabyl účinnosti, rozhodně jsme zdůraznili, že dávkou, kterou stále zásadně postrádáme, je zrušená dávka pro držitele vodicích psů na krmivo a nezbytnou veterinární péči.
  2. Dále jsme zmínili, že řízení o žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku bývá v mnoha případech nepřiměřeně a neodůvodněně dlouhé.
  3. Na tuto připomínku jsme navázali konstatováním, že současný stav, kdy pro řízení o příspěvku na každou pomůcku je nutné vypracovat zvláštní posudek lékařem okresní správy sociálního zabezpečení, je naprosto nevyhovující a neefektivní. Podle našeho názoru by bylo žádoucí, aby v posudku byla určena jeho časová platnost, a v případě, kdyby žadatel během tohoto časového období žádal o příspěvek na jinou pomůcku, byl by platný posudek pro toto řízení použitelný. Uvedli jsme, že např. v mnohých případech úplné nevidomosti by se mohlo jednat i o posudek s platností trvalou.
  4. V našem stanovisku jsme upozornili i na problematický postup Úřadu práce při stanovování výše příspěvku. Úřad práce často oproti předpokládané ceně uvedené specializovaným dodavatelem, kterého si žadatel vybral, argumentuje cenovými nabídkami dodavatelů běžných výrobků, které nalezne na webových stránkách. Takovéto ceny e-obchodů jsou jednak dostupné jen malé skupině velmi zkušených uživatelů náročných pomůcek, jednak v sobě nezahrnují náklady na dopravu, odbornou instalaci a odladění. Lze říci, že tyto cenové nabídky bývají velmi často naprosto zavádějící.
  5. Taktéž jsme upozornili, že považujeme za nesprávné, aby do ceny pomůcek nebylo možné zahrnout náklady na zaškolení v práci s nimi.
  6. Za nedůvodné jsme označili zúžení skupiny žadatelů, kteří mají nárok na příspěvek na elektronickou komunikační pomůcku pro nevidomé a hluchoslepé (tedy obvykle na mobilní telefony s hlasovým nebo braillským výstupem) toliko na osoby úplně nebo prakticky nevidomé. Vzhledem k nepřílišné velikosti displejů těchto pomůcek jsou často tyto obtížně přístupné i těžce slabozrakým osobám, tudíž by nárok na příspěvek měly mít i ony.
  7. Na otázku zaměřenou na nastavení věkových limitů jsme odpověděli tak, že hranici jednoho roku u průkazu OZP a na něj navazujícího příspěvku na mobilitu považujeme za důvodnou, u příspěvku na zvláštní pomůcku by se dalo uvažovat o jejím zvýšení na tři roky. Hranici patnácti let pro příspěvek na pořízení vodicího psa považujeme za přiměřenou.
  8. Dotazník nás vyzýval i k celkovému zhodnocení potřebnosti a účelnosti nynější úpravy příspěvku na zvláštní pomůcku. Nynější zákonnou úpravu jsme označili za nezbytnou, v případě zrušení tohoto příspěvku by došlo k zásadnímu znepřístupnění mnohých pomůcek, které osobám se zrakovým postižením částečně kompenzují některé dopady jejich postižení a vedlo by k naší zásadní a nežádoucí desintegraci!

 

Za Sociálně právní poradnu SONS

Luboš Zajíc